do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie Gminy KonopiskaZapotrzebowanie na pojemniki na popiół Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gospodarka i rolnictwo Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie

04 2020
kategoria:
Zagospodarowanie przestrzenne

Konopiska, 04.09.2020r.

Gr.6722.1.2020 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293, ze zm..)  oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283, ze zm.), w związku z  uchwałą Nr 154/XVII/2020 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska, przyjętego uchwałą Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23 poz. 2307, z późn. zm.), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 13 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, parter, pokój nr 3 w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Projekt zamieszczony będzie w podanym terminie również na stronie internetowej  Urzędu Gminy Konopiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. o godz. 16ºº w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5 

Zmiana dotyczy terenów w miejscowości Leśniaki, w granicach działek nr  6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 16, 17, 21/1 i 21/2

Uwagi do planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. 

Uwagi do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska  lub w formie elektronicznej na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2020r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska. 

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Klauzula informacyjna 20-09-04 07:48 79.74KB pobierz plik: Klauzula informacyjna