do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Obwieszczenie

30 stycznia 2019
kategoria:
Gospodarka

Konopiska, 30. 01.2019r.
Gr.6722.1.2019 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KONOPISKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska dniu 22 stycznia 2019 r. uchwały Nr 34/IV/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Zmiany dotyczą terenów przemysłowych (oznaczonych w planie symbolem 11P) przy ul. Przemysłowej w Konopiskach.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego wnioski.

Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska,  na piśmie, na adres 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

 

Rozdzielnik: 

 • Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska
 • Strona internetowa Urzędu Gminy Konopiska
 • a/a